Bloki tematyczne

Poniżej zamieszczamy sugerowane zagadnienia, umieszczone w odpowiednich blokach tematycznych.

I Blok teoretyczny: Czy to miasto, czy już metropolia?

Mając na uwadze, iż poruszane zagadnienie jest bardzo złożone i budzi pewne spory wśród specjalistów, chcielibyśmy aby w ramach pierwszego bloku znalazły się prace prezentujące uczestnikom tę materię.

 • Aspekt terminologiczny (rozróżnienie metropolii, aglomeracji, obszaru metropolitarnego, metropolizacja)
 • Metropolizacja de facto i de iure
 • Teorie zarządzania obszarami metropolitarnymi a praktyczne zastosowanie
 • Dwie główne wizje polityki rozwojowej i regionalnej w Polsce: koncepcja solidaryzmu i polaryzacyjno-dyfuzyjna

Determinanty powstawania metropolii:

 • kapitał społeczny
 • zaufanie w sektorze publicznym
 • przywództwo
 • współpraca podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi

Potencjalne funkcje metropolii:

 • techniczna (np. planowanie przestrzenne, gospodarka wodno-kanalizacyjna, promocja)
 • polityczna (np. wyrównywanie różnic społecznych, edukacja, polityka zdrowotna)

 

II Blok zagadnień prawnych: Czy obecne ustawodawstwo dostatecznie wspiera administrację publiczną w obliczu narastających procesów metropolizacyjnych?

Blok ten dotyczyć będzie funkcjonujących obecnie rozwiązań prawnych jak i potencjalnych zmian legislacyjnych uwzględniających procesy metropolizacyjne w naszym kraju. Cennym źródłem wiedzy będą doświadczenia w tym zakresie innych państw.

Prawne uwarunkowania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce:

 • związki celowe, porozumienia, stowarzyszenia
 • obligatoryjność, fakultatywność współpracy
 • Plany zagospodarowania przestrzennego - teoria i praktyka
 • Różne modele funkcjonowania administracji publicznej - sieciowość i hierarchiczność
 • Polityka Unii Europejskiej wobec wielkich miast
 • Miasta w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014 – 2020

 

III Debata - Aglomeracja Wrocławska szansą czy zagrożeniem dla regionu?

Debata będzie swoistym podsumowaniem dotychczasowych rozważań i próbą przeniesienia ich na grunt praktyki. Jej przedstawiciele będą mogli skonfrontować dorobek badawczy z faktycznym stanem rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Drugim ważnym zagadnieniem poruszanym podczas dyskusji będzie relacja miasta Wrocławia z lokalnymi partnerami (gminy, powiaty, województwo, organizacje pozarządowe).

Metropolia jako główny motor wzrostu gospodarczego regionu?

 • gospodarka innowacyjna
 • turystyczna funkcja metropolii jako jedna z ważnych determinant wzrostu gospodarczego

Formy współpracy w ramach projektu rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej:

 • Komitet Planu Strategicznego Aglomeracji Wrocławskiej
 • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Perspektywy dalszej współpracy w ramach przyszłej metropolii Wrocławskiej:

 • fakultatywna czy obowiązkowa?
 • hierarchiczna czy sieciowa?
 • Rywalizacja Wrocławia, Poznania i Krakowa o miano drugiej metropolii w Polsce
 • Czy istnieje pomysł na metropolię wrocławską?