Prelegenci

 • dr Michał Bartoszewicz

  Szanse rozwoju wielkich miast i obszarów metropolitarnych. Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 14/11 z 31.01.2013 r.

 • Katarzyna Efner

  Wpływ Funduszy Europejskich na współpracę gmin w Polsce Wschodniej - analiza przykładów

 • Monika Cieciora

  Wpływ Funduszy Europejskich na współpracę gmin w Polsce Wschodniej - analiza przykładów

 • Mariusz Muszyński

  Wpływ Funduszy Europejskich na współpracę gmin w Polsce Wschodniej - analiza przykładów

 • mgr Piotr Piskozub

  Davida Harveya koncepcja "prawa do miasta". Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji

 • mgr Marek Pająk

  Metropolizacja a kwestia postaw obywatelskich

 • mgr Patrycja Sciebior-Jonska

  Kapitał społeczny jako determinanta postawania i rozwoju metropolii

 • mgr inż. arch. Paweł Owczarek

  Osiedle Gądów Mały - wrocławska "sypialnia" - kiedyś, dziś, w przyszłości. Szanse i zagrożenia

 • Dr Magdalena Tabernacka

  Przestrzenie publiczne w metropoliach

 • Bożena Pitek

  Zarządzanie polskimi obszarami metropolitalnymi - rozwiązania teoretyczne a zastosowanie praktyczne

 • mgr Marta Kukuła

  Problematyka delimitacji obszarów metropolitalnych - przykład Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego

 • Mateusz Kokoszkiewicz

  Hanowerski model powiatu metropolitalnego

 • mgr Przemysław Filar

  Fuzja Wrocławia i gmin sąsiednich

 • mgr Bogumiła Myers

  Przestrzeń miejska - rozwój przypadkowy czy planowany? Kuala Lumpur i Putrajaya reprezentacją przekształceń urbanistycznych i socjalnych

 • dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

  Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – realne problemy – potencjalne rozwiązania

 • mgr Karolina Zapolska

  Ten sam problem, różne rozwiązania. Polskie metropolie wobec nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – szkic problematyki

 • mgr Piotr Jać

  Ten sam problem, różne rozwiązania. Polskie metropolie wobec nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - szkic problematyki

 • dr Paweł Kubicki

  Metropolie na peryferiach

 • mgr Przemysław Dudek

  Koncepcje odbudowy powojennego Wrocławia - między miastem prowincjonalnym a drugą metropolią kraju

 • mgr inż. arch. Mateusz Sikorski

  Wrocławskie Nadodrze - Wpływ ruchów miejskich na jakość przestrzeni

 • dr Jarosław Kempa

  Strategiczne uwarunkowania rozwoju Trójmiasta. Konflikty a współpraca

 • dr Robert Szmytkie

  Kilka uwag na temat metropolii i obszarów metropolitalnych

 • Agnieszka Lisowska

  Zarządzanie polskimi obszarami metropolitalnymi - rozwiązania teoretyczne a zastosowanie praktyczne

 • Dr hab. Janusz Marak

  Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto

 • mgr Maciej Baraniecki

  Konstytucyjne zasady ustrojowe samorządu gminnego w kontekście idei powstania obszarów i zespołów metropolitalnych

 • mgr Maciej Błażewski

  Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym

 • mgr Piotr Drzewiński

  Procesy metropolizacyjne: realne zjawiska - problematyczny opis. Próba analizy teoretycznej

Dr Michał Bartoszewicz

Szanse rozwoju wielkich miast i obszarów metropolitarnych. Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 14/11 z 31.01.2013 r.

Abstrakt

Trybunał Konstytucyjny orzekł w tym wyroku ZASADNICZO o zgodności przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o transferach finansowych z najbogatszych gmin do gmin biedniejszych. Jedynie przepis upoważniający ministra finansów do dysponowania niewykorzystanymi środkami uzyskanymi z wpłat na część równoważącą subwencji ogólnej, bez wskazania jakichkolwiek kryteriów w oparciu, o które następuje podział środków został uznany za niekonstytucyjny.

Pomimo oparcia tego orzeczenia na mocnych podstawach konstytucyjnych nie można pominąć pewnych dyskusyjnych aspektów samej istoty zagadnienia transferu środków finansowych z najbogatszych jednostek samorządu terytorialnego (są to głównie wielkie miasta) do gmin biedniejszych.

Problem ten jest trudny do rozstrzygnięcia ustawodawczego. Pozostaje bowiem dylemat: czy pozwolić wielkim miastom na szybszy rozwój cywilizacyjny i rozbudowę ich funkcji metropolitalnych, które w dużej części służą osobom mieszkających w ich zasięgu oddziaływania (transport, drogi, służba zdrowia, kultura) czy też szybciej przezwyciężać słabość ekonomiczną biedniejszych, często bez własnej winy, jednostek samorządu terytorialnego.

O autorze

Dr Michał Bartoszewicz studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996r. Jego praca magisterska dotyczyła systemu dochodów gmin w Polsce. W pierwszych latach pracy zawodowej zajmował się sprawami samorządu terytorialnego, kolejno w Ministerstwie Finansów i Tygodniku Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".

W latach 2000-2005 był uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa , Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Michał Bartoszewicz specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. Z tej dziedziny obronił w 2005 roku pracę doktorską pt.: "Nadzór nad partiami politycznymi w polskim porządku konstytucyjnym" napisaną pod kierunkiem profesora Janusza Trzcińskiego.

Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej prowadząc zajęcia na kierunkach administracja i europeistyka.

Dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

Zarządzanie obszarami metropolitalnymi - realne problemy - potencjalne rozwiązania

Abstrakt

Kształtowania współczesnej polityki przestrzennej nie można ograniczać do rogatek miasta centralnego. Wskutek procesów urban sprawl granice administracyjne istnieją jedynie na papierze, a duże miasta i ich zurbanizowane otoczenie to systemy współzależności, interakcji i powiązań, które nie są właściwie odzwierciedlone w strukturze podziału terytorialnego Polski. Dlatego, niezależnie od rodzaju obszaru metropolitalnego (poli-, monocentryczny), ważnym zadaniem staje się sposób zarządzania (integracji i koordynowania współpracy), podzielonego na autonomiczne jednostki, obszaru metropolitalnego. Zadaniem referatu będzie charakterystyka wykorzystywanych przez polskie i europejskie ośrodki sposobów integracji miast i ich zurbanizowanych stref.

O autorze

Katarzyna A. Kuć-Czajkowska, dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Samorządów i Polityki Lokalnej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka blisko 40 artykułów koncentrujących się wokół problematyki ustroju i zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi, specjalnych rozwiązań ustrojowych dla Warszawy, funkcji metropolitalnych, roli miast wojewódzkich w procesie rozwoju regionów, absorpcji środków UE przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest współautorką książki Działalność jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne (Lublin 2012) oraz współredaktorką pracy Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej (Lublin 2008).

Katarzyna Efner

Wpływ Funduszy Europejskich na współpracę gmin w Polsce Wschodniej - analiza przykładów

Abstrakt

Artykuł ten będzie opisywał jak przebiega współpraca gmin w Polsce Wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Fundusze Europejskie przyczyniły się do rozwoju właśnie tego regionu. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej umożliwia działanie w obszarach takich jak: nowoczesna gospodarka, infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, wojewódzkie ośrodki wzrostu, infrastruktura transportowa, zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Gminy z Polski Wschodniej współpracują ze sobą przede wszystkim jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, Internet szerokopasmowy, czy turystykę. W tym artykule postaramy się omówić najważniejsze inwestycje w tym regionie kraju, które przyczyniają się do tego, że Polska Wschodnia staje się regionem konkurencyjnym na tle całej Unii Europejskiej. Najważniejsze projekty, w których gminy współpracują ze sobą to m.in.: budowa mostu na Wiśle w mieście Kamień (współpraca województwa lubelskiego i mazowieckiego), współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych, wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie), trasy rowerowe Polski Wschodniej (wszystkie województwa), Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych, a także Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

W naszym artykule postaramy się udowodnić, że Polska Wschodnia za pomocą Funduszy Europejskim staje się regionem strategicznym we wschodniej części Unii Europejskiej. Jest to wynik nie tylko dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim chęci współpracy pomiędzy gminami.

O autorach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Naukowe Studenckie Koło Samorządowców.

Monika Cieciora

Wpływ Funduszy Europejskich na współpracę gmin w Polsce Wschodniej - analiza przykładów

Abstrakt

Artykuł ten będzie opisywał jak przebiega współpraca gmin w Polsce Wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Fundusze Europejskie przyczyniły się do rozwoju właśnie tego regionu. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej umożliwia działanie w obszarach takich jak: nowoczesna gospodarka, infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, wojewódzkie ośrodki wzrostu, infrastruktura transportowa, zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Gminy z Polski Wschodniej współpracują ze sobą przede wszystkim jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, Internet szerokopasmowy, czy turystykę. W tym artykule postaramy się omówić najważniejsze inwestycje w tym regionie kraju, które przyczyniają się do tego, że Polska Wschodnia staje się regionem konkurencyjnym na tle całej Unii Europejskiej. Najważniejsze projekty, w których gminy współpracują ze sobą to m.in.: budowa mostu na Wiśle w mieście Kamień (współpraca województwa lubelskiego i mazowieckiego), współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych, wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie), trasy rowerowe Polski Wschodniej (wszystkie województwa), Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych, a także Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

W naszym artykule postaramy się udowodnić, że Polska Wschodnia za pomocą Funduszy Europejskim staje się regionem strategicznym we wschodniej części Unii Europejskiej. Jest to wynik nie tylko dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim chęci współpracy pomiędzy gminami.

O autorach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Naukowe Studenckie Koło Samorządowców.

Mariusz Muszyński

Wpływ Funduszy Europejskich na współpracę gmin w Polsce Wschodniej - analiza przykładów

Abstrakt

Artykuł ten będzie opisywał jak przebiega współpraca gmin w Polsce Wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Fundusze Europejskie przyczyniły się do rozwoju właśnie tego regionu. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej umożliwia działanie w obszarach takich jak: nowoczesna gospodarka, infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, wojewódzkie ośrodki wzrostu, infrastruktura transportowa, zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Gminy z Polski Wschodniej współpracują ze sobą przede wszystkim jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, Internet szerokopasmowy, czy turystykę. W tym artykule postaramy się omówić najważniejsze inwestycje w tym regionie kraju, które przyczyniają się do tego, że Polska Wschodnia staje się regionem konkurencyjnym na tle całej Unii Europejskiej. Najważniejsze projekty, w których gminy współpracują ze sobą to m.in.: budowa mostu na Wiśle w mieście Kamień (współpraca województwa lubelskiego i mazowieckiego), współpraca gminy Krasnobród, Solec-Zdrój i Rymanów w zakresie rozwoju kompetencji uzdrowiskowych i turystycznych, wspólne działania promocyjne miast Tomaszów Lubelski i Horyniec-Zdrój szansą na dynamiczny rozwój gospodarczy Roztocza Środkowego i Wschodniego, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie), trasy rowerowe Polski Wschodniej (wszystkie województwa), Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych, a także Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.

W naszym artykule postaramy się udowodnić, że Polska Wschodnia za pomocą Funduszy Europejskim staje się regionem strategicznym we wschodniej części Unii Europejskiej. Jest to wynik nie tylko dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim chęci współpracy pomiędzy gminami.

O autorach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Naukowe Studenckie Koło Samorządowców.

mgr Karolina Zapolska

Ten sam problem, różne rozwiązania. Polskie metropolie wobec nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - szkic problematyki

Abstrakt

Ostatnie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stworzyły w polskich gminach nową jakość w zakresie oczyszczania gmin i zarządzania odpadami.

W szczególnej sytuacji znalazły się największe ośrodki, których rozwiązania służą setkom tysięcy mieszkańców oraz mniejszym gminom, tworzącym ich obszary funkcjonalne.

Celem wystąpienia jest prezentacja i porównanie sposobów, w jaki największe polskie miasta – współpracujące w ramach Unii Metropolii Polskich – zareagowały na wspominane zmiany w przepisach. Głównym przedmiotem zainteresowania są decyzje w zakresie sposobów naliczania opłat za wywóz odpadów i zasady nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za realizację usług w tym zakresie.

Ważną kwestią jest wybierana przez poszczególne gminy metoda naliczania opłat, w tym partycypacja mieszkańców w tych procedurach decyzyjnych. Autorzy przyjmują, że jest to jeden z istotniejszych aktualnych testów sprawności demokracji lokalnej w największych polskich samorządach lokalnych. Szczególna uwaga jest poświęcona także specyficznej sytuacji przedsiębiorców świadczących usługi w przedmiotowym zakresie. Nowelizacja wspomnianych przepisów posiada bowiem zauważalne konsekwencje zarówno dla prawa ochrony środowiska, jak i dla prawa gospodarczego oraz prawa zamówień publicznych.

Z uwagi na dynamiczny rozwój wskazanych zjawisk w polskich gminach oraz założone ramy czasowe, wystąpienie będzie miało charakter syntetycznego szkicu, wskazującego główne obszary problemowe oraz – na tym tle – wyłaniające się propozycje rozwiązań i regulacji sukcesywnie przyjmowanych w latach 2012-2013 przez polskie metropolie.

O autorach

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa:

- Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego (mgr K. Zapolska)

- Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego (mgr P. Jać)

mgr Piotr Jać

Ten sam problem, różne rozwiązania. Polskie metropolie wobec nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - szkic problematyki

Abstrakt

Ostatnie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stworzyły w polskich gminach nową jakość w zakresie oczyszczania gmin i zarządzania odpadami.

W szczególnej sytuacji znalazły się największe ośrodki, których rozwiązania służą setkom tysięcy mieszkańców oraz mniejszym gminom, tworzącym ich obszary funkcjonalne.

Celem wystąpienia jest prezentacja i porównanie sposobów, w jaki największe polskie miasta – współpracujące w ramach Unii Metropolii Polskich – zareagowały na wspominane zmiany w przepisach. Głównym przedmiotem zainteresowania są decyzje w zakresie sposobów naliczania opłat za wywóz odpadów i zasady nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami odpowiedzialnymi za realizację usług w tym zakresie.

Ważną kwestią jest wybierana przez poszczególne gminy metoda naliczania opłat, w tym partycypacja mieszkańców w tych procedurach decyzyjnych. Autorzy przyjmują, że jest to jeden z istotniejszych aktualnych testów sprawności demokracji lokalnej w największych polskich samorządach lokalnych. Szczególna uwaga jest poświęcona także specyficznej sytuacji przedsiębiorców świadczących usługi w przedmiotowym zakresie. Nowelizacja wspomnianych przepisów posiada bowiem zauważalne konsekwencje zarówno dla prawa ochrony środowiska, jak i dla prawa gospodarczego oraz prawa zamówień publicznych.

Z uwagi na dynamiczny rozwój wskazanych zjawisk w polskich gminach oraz założone ramy czasowe, wystąpienie będzie miało charakter syntetycznego szkicu, wskazującego główne obszary problemowe oraz – na tym tle – wyłaniające się propozycje rozwiązań i regulacji sukcesywnie przyjmowanych w latach 2012-2013 przez polskie metropolie.

O autorach

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa:

- Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego (mgr K. Zapolska)

- Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego (mgr P. Jać)

Dr Paweł Kubicki

Metropolie na peryferiach

Abstrakt

Przedmiotem referatu będzie kwestia metropolitalna w Polsce analizowana z perspektywy długiego trwania. Polska, z uwagi na splot wielu historycznych czynników, przez stulecia znajdowała się na głębokich peryferiach miejskiej Europy. Skutkiem tego była słabość rodzimych miast, które nie odgrywały większej roli w kształtowaniu zarówno europejskiej, jak i globalnej sieci miast. W ostatniej dekadzie sytuacja ta zaczęła się szybko zmieniać. W swoim referacie będę starał się pokazać proces "wybijania się na metropolitalność" polskich miast, w odniesieniu do tworzących się zasobów kapitału: społecznego, kulturowego i ekonomicznego.

O autorze

Dr Paweł Kubicki, socjolog i antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się przede wszystkim zagadnieniem tożsamości miast, od lat pracuje w międzynarodowych zespołach badawczych poświęconych tej problematyce, min. "Ethnological Understanding of Cultural Diversity in Central European Urban Spaces". “La Place un patrimoine europée. The Square: a European Heritage". “RECON Reconstructing Democracy in Europe". Autor szeregu publikacji poświęconych problematyce miejskiej, ostatnio opublikował książkę Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Kraków 2010 oraz raport Nowi mieszczanie w nowej Polsce, Warszawa 2012. Sekretarz redakcji kwartalnika "Jagiellońskie Forum Europejskie".

Mgr Piotr Piskozub

Davida Harveya koncepcja "prawa do miasta". Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji

Abstrakt

W referacie autor za pomocą analizy teoretyczno-krytycznej odniesie się do koncepcji "prawa do miasta" i "miejskiej rewolucji" w myśli Davida Harveya. Poprzez ocenę kondycji wielkich miast (od Johannesburga po Bombaj i od Nowego Jorku po São Paulo) autor chciałby postawić pytanie, jak można przekształcać miasto w sposób bardziej sprawiedliwy społecznie. Ważnym elementem referatu stanie się również zaakcentowanie prawa dostępu jednostki lub grupy do zasobów miasta, dlatego w tej perspektywie wystąpienie ma w zamierzeniu pełnić również funkcję edukacyjną, przygotowywać pole do debaty na temat głównych determinantów procesów urbanizacji. W tym miejscu autor spróbuje również nakreślić szansę na kolektywne zarządzanie miastem, które w dzisiejszych czasach zostaje odrzucane na rzecz władzy jednostkowej. W ostatniej części referatu autor chciałby zbudować paralelę pomiędzy wolnością do tworzenia i przekształcania miast, a wolnością do tworzenia i przekształcania samych siebie, by podkreślić, że "prawo do miasta" może być dziś jednym z najcenniejszych, choć najbardziej lekceważonych pośród praw człowieka.

O autorze

Mgr Piotr Piskozub – od 2011 roku absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność: Media i dziennikarstwo) i doktorant w tej samej jednostce. Jego zainteresowania naukowe obejmują współczesną myśl polityczną; to właśnie jej chce poświęcić pracę doktorską ("Systemowe funkcje kultury liberalnej demokracji i ich krytyczna analiza filozoficzno-polityczna Slavoja Žižka").

Mgr Przemysław Dudek

Koncepcje odbudowy powojennego Wrocławia - między miastem prowincjonalnym a drugą metropolią kraju

Abstrakt

W referacie zostanie podjęty problem statusu Wrocławia po 1945 r. (do 1956 r.). Łącząc perspektywę historyczną i społeczno-polityczną autor chciałby poddać analizie różnorakie wizje przebudowy stolicy Dolnego Śląska po II Wojnie Światowej. Wychodząc od koncepcji dużego miasta o znaczeniu regionalnym, poprzez próby uczynienia z Wrocławia ośrodka turystycznego i kulturalnego, nadania mu miana stolicy Ziem Zachodnich, po plany metropolitalne, autor prześledzi praktyczne działania prowadzące do realizacji powyższych założeń. Autor postara się wykazać, że u fundamentów przeobrażania miasta Wrocławia leżą determinanty historyczne, polityczne, ekonomiczne i społeczne. W każdej z tych płaszczyzn zostaną nakreślone problemy, które napotykano w czasie konceptualizacji statusu stolicy Dolnego Śląska. W ostatniej części referatu autor postara się dowieść, że plany budowy metropolii są ściśle powiązane z uwarunkowaniami historycznymi, których w wizjach rozwoju miasta nie można pomijać.

O autorze

Mgr Przemysław Dudek - absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego od 2012 roku (praca magisterska: "Geneza i powstanie Reichsheer 1918-1921"). Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim historii Niemiec i Śląska oraz aspektów społeczno-politycznych PRL. W najbliższym czasie zamierza podjąć studia doktoranckie w macierzystej jednostce dydaktycznej.

Mgr Marek Pająk

Metropolizacja a kwestia postaw obywatelskich

Abstrakt

W referacie zostanie zarysowana kwestia wpływu metropolizacji na funkcjonowanie przestrzeni publicznej i kondycję postaw obywatelskich wśród mieszkańców miast podlegających temu procesowi. Przedmiotem analizy będą – w głównej mierze – teorie mówiące o wzroście tendencji konsumpcyjnych oraz zaniku podmiotowości wśród mieszkańców obszarów miejskich (K. Nawratek). Refleksja będzie dotyczyć również zależności między rzekomym kryzysem postaw obywatelskich, metropolizacją a rozwojem procesów globalizacyjnych.

O autorze

Doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca doktorska pod opieką dr hab. Kazimierza Dziubki w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Politologii.

Od 2010 roku absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył specjalność międzynarodowe stosunki polityczne. Obecnie doktorant w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Politologii, pisze pracę - pod opieką dr hab. Kazimierza Dziubki – dotyczącą myśli politycznej Leo Straussa i Erica Voegelina.

mgr inż. arch. Mateusz Sikorski

Wrocławskie Nadodrze - wpływ ruchów miejskich na jakość przestrzeni

Abstrakt

1. Przestrzenie zdegradowane na przykładzie Nadodrza.
Przedstawienie jakości przestrzeni półpublicznych i półprywatnych.

2. Działania regenerujące w wybranych przestrzeniach dzielnicy.
Wpływ rewitalizacji dzielnicy na przestrzeń i aktywizacje społeczności lokalnej.

3. Ruchy miejskie.
Ruchy miejskie jako walka mieszkańców o prawo do miasta.

4. Potencjał ruchów miejskich.
Znaczenia ruchów miejskich dla jakości i funkcjonowania przestrzeni w mieście.

O autorze

Koło Naukowe Eko-Studio, studia doktoranckie na wydziale Architektury, Politechnika Wrocławska

Mgr Patrycja Sciebior-Jonska

Kapitał społeczny jako determinanta postawania i rozwoju metropolii

Abstrakt

Kapitał społeczny jest, obok m.in. zaufania w sektorze publicznym, determinanta powstawania i rozwoju metropolii. Termin ten wymaga jednak wyjaśnienia i dokładnego opisania, gdyż w literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele definicji tego terminu (np. podejście Putnama czy Bourdieu). Wobec powyższego artykuł skupi sie na wyjaśnieniu pojęcia „kapitał społeczny” poprzez podanie definicji tego terminu. Jest to zabieg niezbędny do uniknięcia chaosu pojęciowego. Treść artykułu dotyczyć będzie kwestii kapitału społecznego w odniesieniu do powstawania i funkcjonowania metropolii, a nie do zjawiska kapitału społecznego, jako formy teoretycznej. W związku z powyższym odpowiem na pytanie, czemu wpływa on na powstawanie metropolii. Skoncentruje sie także na poziomie oraz formie (rozpoznawanej, mającej określone cele publiczne, wieloosobowej, forma spajająca versus pomostowa), jaka musi sie ujawnić w społeczeństwie, aby doprowadzić do opisywanego przeze mnie zjawiska. Pokaże zarówno pozytywne jak i negatywne konsekwencje kapitału społecznego, które mają wpływ na funkcjonowanie społeczności w metropoliach. Zadam pytanie czy występowanie kapitału społecznego jest warunkiem koniecznym do powstawania i rozwoju metropolii i czy możliwe jest istnienie metropolii bez tej determinanty.

O autorze

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych, wcześniej studentka politologii oraz administracji publicznej. Jej zainteresowania naukowe związane są z problematyka wprowadzania, funkcjonowania, ewolucji alternatywnych sposobów głosowania oraz ich wpływu na demokracje.

mgr inż. arch. Paweł Owczarek

Osiedle Gądów Mały - wrocławska "sypialnia" - kiedyś, dziś, w przyszłości. Szanse i zagrożenia

Abstrakt

1. Początki mieszkalnictwa - Klein Gandau oraz niemieckie lotnisko wojskowe.
Rys historyczny obszaru oraz pozostałości po historycznej zabudowie.

2. Osiedle mieszkaniowe Gądów Mały lata 80-te.
Cele i założenia projektowe powstającego osiedla mieszkaniowego.

3. Kształt dzisiejszej zabudowy i propagowany kierunek rozwoju.
Współczesne próby uzupełniania istniejącego założenia.

4. Potencjał "Gądowa" wynikający z jego lokalizacji.
Szanse i możliwości osiedla związane z jego usytuowaniem względem istotnych ciągów komunikacyjnych oraz "atraktorów" centrotwórczych.

5. Realne zagrożenia ładu i porządku przestrzennego.
Możliwe ryzyko wynikające z jednokierunkowego rozwoju.

O autorze

koło naukowe Eko-Studio, studia doktoranckie, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

dr Jarosław Kempa

Strategiczne uwarunkowania rozwoju Trójmiasta. Konflikty a współpraca

Abstrakt

Gdańsk a także Gdynia i Sopot, potocznie zwane Trójmiastem, aspirują do roli jednego z głównych ośrodków metropolitalnych w kraju. Potencjał gospodarczy, społeczny czy kulturowy w pełni uzasadnia takie ambicje. Dla wszystkich miast a także dla sąsiednich gmin Trójmiasta rozwój gospodarczy rdzenia metropolii jest gwarantem rozwoju całego układu. Miasta aglomeracji gdańskiej opracowały odrębne, własne strategie rozwoju. Każde z miast zdaje sobie sprawę, że dzięki wspólnemu rozwojowi wszyscy zyskają. Niemniej jednak procesy integracyjne postępują ze zmienną dynamiką. Obecnie nawet można mówić o procesach dezintegracyjnych, gdyż cele strategiczne Gdańska i Gdyni w zakresie szeroko pojętej infrastruktury komunikacyjnej są rozbieżne. Sopot z kolei stara się realizować własną wizję rozwoju miasta turystyczno-uzdrowiskowego, dokładając swoją specyficzną koncepcję rozwoju do całej trójmiejskiej układanki. Artykuł będzie próbą oceny dotychczasowych procesów integracyjnych w ramach aglomeracji gdańskiej oraz odpowiedzi na pytanie: czy dotychczasowe procesy integracyjne mają wpływ na opóźnienie czy też przyspieszenie rozwoju tej nadmorskiej aglomeracji.

O autorze

Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański

dr Robert Szmytkie

Kilka uwag na temat metropolii i obszarów metropolitalnych

Abstrakt

W dobie globalizacji pojęcie "metropolia" stało się terminem niezwykle popularnym. Ta swoista moda sprawiła, że większość dużych miast w Polsce aspiruje by być metropolią, a w zasadzie by być nazywane metropolią, niezależnie od tego czy faktycznie pełni funkcje metropolitalne. Powszechność użycia terminów "metropolia" oraz "obszar metropolitalny" niestety nie idzie w parze ze zrozumieniem znaczenia obu pojęć, stąd też bardzo często stosowane są one "na wyrost" lub w sposób niepoprawny. Osobnym problemem jest także zamienne stosowanie terminów "bliskoznacznych", które jednak niekoniecznie są dla siebie synonimami. Znakomitym przykładem jest tu termin "duże miasto" (ang. city lub large city), który często zastępowany jest terminem "aglomeracja" lub właśnie "metropolia", mimo iż wszystkie te terminy mają inne znaczenie. Dość problematyczna jest również liczba polskich metropolii i zakres przestrzenny otaczających je obszarów metropolitalnych, które zazwyczaj zależą od subiektywnych kryteriów przyjętych na potrzeby danego opracowania.

O autorze

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski

Dr Magdalena Tabernacka

Przestrzenie publiczne w metropoliach

Abstrakt

Zjawiska mające swój udział w powstawaniu metropolii - takie jak m.in. spontaniczna suburbanizacji, czy konflikty przestrzenne – wymagają od organów planistycznych działań w których następowała będzie koordynacja procesu planowania przestrzeni na znacznych obszarach. Wymaga to sprawnej współpracy organów o różnym zakresie właściwości miejscowej i efektywnej komunikacji zarówno pomiędzy organami administracji, jak i innymi uczestnikami procesu planistycznego. Konieczne jest tu także zapewnienie rzeczywistej partycypacji społecznej w procesie planowania. Przestrzenie publiczne są niezbędnym elementem środowiska życia człowieka – ich odpowiednia jakość i ilość są warunkiem prawidłowego funkcjonowania społeczności i wysokiej jakości życia ludzi. Ma to swój wymiar pragmatyczny i kulturowy. Organy administracji publicznej powinny wiec być "dostawcami" przestrzeni publicznych, bądź też zapewniać ich istnienie i faktyczną powszechną dostępność.

O autorze

Magdalena Tabernacka - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także relacji organów władz publicznych z obywatelami, w tym szczególnie: mediacjami w obszarze działania władz publicznych, pozycją faktyczną i prawną jednostek, jako adresatów rozstrzygnięć władz publicznych oraz problemem konfliktów w obszarze działania władz publicznych i problemem dyskryminacji instytucjonalnej.

Do istotniejszych publikacji w dorobku naukowym związanych z problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego należą m.in.: Efektywność planowania i zagospodarowania przestrzennego (w:) U. Kalina - Prasznic (red.) Państwo i Rynek. Obszary zawodności, Wrocław 2011; Legalność planów miejscowych, Kontrola Państwowa, rocznik 56: 2011 r.- Nr 1 (336), styczeń - luty 2011; Interes indywidualny a interes publiczny w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w:) M. Tabernacka, R. Raszewska- Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, Warszawa 2010; Zasady korzystania z przestrzeni publicznej oraz z przestrzeni o statusie publicznej dostępności, (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, J. Boć, A. Chajbowicz (red.), Wrocław 2009

Agnieszka Lisowska

Zarządzanie polskimi obszarami metropolitalnymi - rozwiązania teoretyczne a zastosowanie praktyczne

Abstrakt

Rozważając szerokie spektrum zagadnień związanych z metropoliami, metropolizacją czy obszarami metropolitalnymi na szczególną uwagę zasługuje z pewnością kwestia zarządzania. Trwające od pewnego czasu dyskusje na temat metropolii i obszarów metropolitalnych skupiały się głównie na zagadnieniach dotyczących delimitacji samych obszarów czy stwierdzenia, które miasta zasługują na zaszczytne miano „metropolii", pomijając kwestię zarządzania, tak ważne dla funkcjonowania tego typu jednostek zagadnienie. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w dobie rosnącej, swoistej "mody" na metropolizację jest elementem niezwykle istotnym także dla rozwoju regionalnego. W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się również kwestia formy, jaką miałyby przyjąć obszary metropolitalne w strukturze administracyjnej kraju. Zważywszy na fakt, że obecnie w Polsce zarządzanie obszarami odbywa się na płaszczyźnie gmin, powiatów i województw trudno zakwalifikować obszary metropolitalne do jednej z podanych kategorii. Zatem poszukiwanie rozwiązań mających zastosowanie praktyczne jest niezwykle istotne i jednocześnie ciekawe z tego punktu widzenia. Sposób zarządzania obszarem metropolitalnym wpływa bowiem na strukturę administracji wewnętrznej, jak również na ośrodki z nim sąsiadujące. Obszar metropolitalny oddziałuje w dużym stopniu na sytuację ekonomiczno-społeczną otoczenia mając zasadniczo rolę stymulatora rozwoju całego regionu. Łatwo sobie zatem wyobrazić, że brak odpowiedniego zarządzania może doprowadzić do negatywnych skutków zarówno w sferze ekonomiczno-społecznej, jak i funkcjonalno-przestrzennej. Warto więc rozważyć istniejące już koncepcje teoretyczne i towarzyszące im rozwiązania praktyczne oraz starać sie usprawnić zarządzanie obszarami metropolitalnymi w kontekście długoterminowego rozwoju kraju. Prawidłowe zarządzanie powinno również wiązać się z odpowiednią współpracą pomiędzy wszystkimi elementami obszaru metropolitalnego, umożliwiając jego zrównoważony rozwój. Celem poprawnego i zrównoważonego zarządzania jest nie tylko rozwój gospodarczy i ekonomiczny czy planowanie i realizowanie nowych inwestycji, ale również poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwiązywanie problemów społeczności obszaru.

O autorach:

Studentki I roku studiów magisterskich geografii Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego)

Bożena Pitek

Zarządzanie polskimi obszarami metropolitalnymi - rozwiązania teoretyczne a zastosowanie praktyczne

Abstrakt

Rozważając szerokie spektrum zagadnień związanych z metropoliami, metropolizacją czy obszarami metropolitalnymi na szczególną uwagę zasługuje z pewnością kwestia zarządzania. Trwające od pewnego czasu dyskusje na temat metropolii i obszarów metropolitalnych skupiały się głównie na zagadnieniach dotyczących delimitacji samych obszarów czy stwierdzenia, które miasta zasługują na zaszczytne miano "metropolii", pomijając kwestię zarządzania, tak ważne dla funkcjonowania tego typu jednostek zagadnienie. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w dobie rosnącej, swoistej "mody" na metropolizację jest elementem niezwykle istotnym także dla rozwoju regionalnego. W tym kontekście szczególnie interesująca wydaje się również kwestia formy, jaką miałyby przyjąć obszary metropolitalne w strukturze administracyjnej kraju. Zważywszy na fakt, że obecnie w Polsce zarządzanie obszarami odbywa się na płaszczyźnie gmin, powiatów i województw trudno zakwalifikować obszary metropolitalne do jednej z podanych kategorii. Zatem poszukiwanie rozwiązań mających zastosowanie praktyczne jest niezwykle istotne i jednocześnie ciekawe z tego punktu widzenia. Sposób zarządzania obszarem metropolitalnym wpływa bowiem na strukturę administracji wewnętrznej, jak również na ośrodki z nim sąsiadujące. Obszar metropolitalny oddziałuje w dużym stopniu na sytuację ekonomiczno-społeczną otoczenia mając zasadniczo rolę stymulatora rozwoju całego regionu. Łatwo sobie zatem wyobrazić, że brak odpowiedniego zarządzania może doprowadzić do negatywnych skutków zarówno w sferze ekonomiczno-społecznej, jak i funkcjonalno-przestrzennej. Warto więc rozważyć istniejące już koncepcje teoretyczne i towarzyszące im rozwiązania praktyczne oraz starać sie usprawnić zarządzanie obszarami metropolitalnymi w kontekście długoterminowego rozwoju kraju. Prawidłowe zarządzanie powinno również wiązać się z odpowiednią współpracą pomiędzy wszystkimi elementami obszaru metropolitalnego, umożliwiając jego zrównoważony rozwój. Celem poprawnego i zrównoważonego zarządzania jest nie tylko rozwój gospodarczy i ekonomiczny czy planowanie i realizowanie nowych inwestycji, ale również poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwiązywanie problemów społeczności obszaru.

O autorach:

Studentki I roku studiów magisterskich geografii Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego)

mgr Marta Kukuła

Problematyka delimitacji obszarów metropolitalnych - przykład Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego

Abstrakt

Miejsca zamieszkania ludności, które są ze sobą powiązane różnorodnymi relacjami, głównie administracyjnymi, ekonomicznymi oraz społecznymi, składają się na układ osadniczy kraju. Według Opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego zatytułowanej: "Obszary metropolitalne: konsekwencje społeczno - gospodarcze dla przyszłości Europy": "ponad trzy czwarte ludności Europy żyje w strefach miejskich i podmiejskich", a "znacząca cześć czynników, od których zależy przyszła konkurencyjność Europy, skupia się w tych strefach" (Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w sprawie: Obszary metropolitalne: konsekwencje społeczno – gospodarcze dla przyszłości Europy. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2004/C 302/20, str. 102.)

Określenie obszarów metropolitalnych mianem kluczowych obszarów wzrostu oraz narzędziem likwidacji dysproporcji pomiędzy miastem – metropolią, a jej obszarem zewnętrznym, poprzez generowanie działań inwestycyjnych w ich obrębie, spowodowało, iż w sferze rozważań zarówno władz, jak i wielu badaczy znalazły się prace dotyczące identyfikacji procesu metropolizacji.

Dokumentem rządowym, identyfikującym obszary metropolitalne w skali kraju, jest opracowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (Warszawa, luty 2013) zatytułowane: "Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich". Zawiera on delimitację miejskich obszarów funkcjonalnych poszczególnych ośrodków wojewódzkich określoną na podstawie danych statystycznych podzielonych na wskaźniki funkcjonalne, społeczno – gospodarcze oraz morfologiczne. Uwzględniając specyficzne uwarunkowania regionalne oraz potrzebę delimitacji przy zachowaniu możliwości kreowania zasad zagospodarowania terenów zgodnie z ich przewidywanym przeznaczeniem, widzi się potrzebę poszerzenia proponowanej ministerialnej delimitacji o wskaźniki funkcjonalne charakteryzujące strukturę układu osadniczego obszaru funkcjonalnego. Ponadto zauważa się, że delimitacja w oparciu o wskaźniki statystyczne w głównej mierze odnosi się do stanu istniejącego, co dla procesu planowania stanowi jedynie etap wstępny.

Niniejszy referat, w odpowiedzi na toczące się dyskusje nad sposobem delimitacji obszarów metropolitalnych, zawiera przegląd wybranych i realizowanych w tym zakresie badań wraz z autorską metodą wyznaczania zewnętrznej strefy oddziaływania metropolii.

A autorze

Starszy asystent w Instytucie Rozwoju Terytorialnego; doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Dr hab. Janusz Marak

Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto

Abstrakt

W referacie zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań opinii turystów polskich i zagranicznych o walorach i ofercie turystycznej Wrocławia na tle innych, atrakcyjnych turystycznie miast polskich, przeprowadzone w latach 1997 - 1998 oraz niektóre wyniki zbliżonych tematycznie badań, przeprowadzonych w okresie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej "EURO 2012".

A autorze

Dr hab. Janusz Marak, profesor emerytowany Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, były profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, od 1997 r. profesor Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Uprawiane od ok. 20-tu lat dyscypliny naukowe to Marketing w turystyce i Ekonomika turystyki. W dorobku ponad 100 publikacji naukowych, w tym ponad 20 autorskich i współautorskich monografii naukowych.

mgr Maciej Baraniecki

Konstytucyjne zasady ustrojowe samorządu gminnego w kontekście idei powstania obszarów i zespołów metropolitalnych

Abstrakt:

Nie ulega wątpliwości, że reforma samorządu terytorialnego zapoczątkowana z końcem lat 80 – tych XX w. jeszcze się nie dokonała, ponieważ w świecie ciągłych zmian (m.in. prawnych i gospodarczych) dokonać się nie może. Obecnie mocno postulowaną koncepcją udoskonalenia funkcjonowania samorządu terytorialnego jest stworzenie obszarów i zespołów metropolitalnych, które w zamyśle pomysłodawców mają za zadanie poprawić efektywność wykonywania zadań przez administrację publiczną. Niniejszy artykuł jest kolejnym głosem w dyskusji o tejże koncepcji mocno podkreślającym aspekty konstytucyjne funkcjonowania samorządy gminnego w Polsce.

O autorze:

mgr Maciej Baraniecki – Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Administracyjnych, Zakład Nauki Administracji. W 2007 roku ukończyłem z powodzeniem magisterskie studia administracyjne na wrocławskim Uniwersytecie. Za pracę magisterską p.t.: "Uwarunkowania administracyjnoprawne kształtowania struktury władzy w gminie" otrzymałem I – ą nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterką organizowanym przez władzę uczelni oraz III – ą nagrodę w V edycji konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji. W 2008 roku rozpocząłem studia doktoranckie i obecnie przygotowuję rozprawę p.t.: "Prawo do samorządu wobec idei samorządności gminnej. Studium administracyjnoprawne"

Mateusz Kokoszkiewicz

Hanowerski model powiatu metropolitalnego

Abstrakt

W Hanowerze jako pierwszym mieście w Niemczech powołano powiat metropolitalny - Region Hanoweru. Rozwiązanie to łączy miasto na prawach powiatu z powiatem ziemskim w szczególnego rodzaju jednostkę samorządu terytorialnego, odpowiadającą szczególnym potrzebom obszaru wielkiego miasta. Obok omówienia prawnych uwarunkowań funkcjonowania Regionu, jego struktury i uprawnień, autor rozważy także możliwości zastosowania podobnego modelu w polskich warunkach.

O autorze

Mateusz Kokoszkiewicz - student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, działacz Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, Obywatelskiej Rady Kultury i Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, autor prawnej części raportu "Miasto w działaniu" wydanego przez Instytut Obywatelski

mgr Przemysław Filar

Fuzja Wrocławia i gmin sąsiednich

Abstrakt

Polskie gminy powstały w latach 70. w zupełnie innych warunkach społecznych i gospodarczych, a ich nieprzystające do zmian urbanistycznych granice powodują szereg problemów w zarządzaniu publicznym, szczególnie w obszarze transportu i planowania prezestrzennego. W referacie przedstawione będą potencjalne korzyści płynące z połączenia Wrocławia z gminami ościennymi i możliwości wykorzystania go do realnej zmiany w samym mieście, a także polityczne warunki i skutki takiego procesu.

O autorze

Przemysław Filar - prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, administrator Forum Polskich Wieżowców, współredaktor raportu "Miasto w działaniu" wydanego przez Instytut Obywatelski

mgr Maciej Błażewski

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym

Abstrakt

Zasada poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich (interesów prawnych osób trzecich) stanowi jedną z zasad prawa budowlanego. Zasada ta ogranicza zastosowanie wolności budowlanej inwestora. Z tej przyczyny ustawa Prawo budowlane wprowadza modyfikacje obejmujące ochronę interesów osób trzecich w tym procesie.

Celem procesu budowlanego jest realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z przepisami prawa. Cel ten jest związany z zasadą wolności budowlanej, zgodnie z którą inwestor może wykonać konkretne zamierzenie budowlane, pod warunkiem zgodności tego zamierzenia z przepisami prawa. Przepisy te określają dopuszczalne oddziaływanie zamierzenia budowlanego na sąsiednie nieruchomości. Obowiązek zbadania, czy przepisy te zostały naruszone spoczywa na organach administracji architektoniczno-budowlanej oraz organach nadzoru budowlanego. Osoba trzecia posiada środek ochrony jej interesu prawnego w postaci statusu strony w postępowaniach administracyjnych, które mają miejsce w toku procesu budowlanego. Ustawa Prawo budowlane wprowadza ograniczenia wobec tego środka, ze względu na potrzebę ograniczenia czasu realizacji zamierzenia budowlanego.

Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym posiada szczególne cechy ze względu na charakter tego procesu. Ochrona ta nie powinna jednak skutkować wyłączeniem wolności budowlanej.

O autorze

Doktorant Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Administracyjnych, Zakład Nauki Administracji.

mgr Bogumiła Myers

Przestrzeń miejska - rozwój przypadkowy czy planowany? Kuala Lumpur i Putrajaya reprezentacją przekształceń urbanistycznych i socjalnych

Abstrakt

Miasta to bardzo złożone obiekty o ciągle zmieniającym się kształcie i strukturze. Kształt miast w dużej mierze zależy od ukształtowania przestrzennego terenu. Miejskie struktury przestrzenne kształtowane są przede wszystkim poprzez mechanizmy rynkowe, przepisy i regulacje prawne, inwestycje infrastrukturalne oraz podatki. Zarówno kształt jak i struktury przestrzenne podlegają zmianom powoli, w związku z czym pośrednio wpływają na opcje rozwoju i dalszy rozwój miasta.

Tempo przemian w Malezji, szybko rozwijającym się gospodarczo nowo uprzemysłowionym państwie, miało wpływ na zmiany przestrzeni miejskiej Kuala Lumpur. Zmiany te to nie tylko zmiany struktury przestrzennej miasta związanej z przesiedleniami ale również zmiany kulturowej i religijnej mapy miasta, co często przekraczało możliwości akceptacji przez lokalne społeczności. Również polityczny i religijny etos władz państwa w pewnym sensie był przeciwstawny geograficznym i kulturowym przestrzeniom istniejącego już miasta co doprowadzić do podjęcia decyzji o budowie zupełnie nowych przestrzeni miejskich. Stan Selangor ma więc na swoim terytorium dwie enklawy: Kuala Lumpur i od 2001 Putrajaya – jako nowo zaplanowana metropolia, która ma sprostać potrzebom nowoczesnego państwa.

Osiem kluczowych zadań, których realizacja ma się przyczynić do zapewnienia dynamicznego i zrównoważonego wzrostu miasta w przyszłości oraz całkowitego osiągnięcia założonego celu to:

 • 1. Wzrost aktywności handlowej i turystycznej na centralnej wyspie w celu ożywienia centrum miasta
 • 2. Aktywna promocja miasta na arenie narodowej i międzynarodowej w celu rozwoju sektora turystycznego
 • 3. Promocja Putrajaya jako miasta kosmopolitycznego
 • 4. Zapewnienie odpowiednich zasobów mieszkalnych, socjalnych i infrastruktury w celu zaspokojenia potrzeb ludności
 • 5. Integracja obszarów miejskich i sieci transportu publicznego
 • 6. Promocja Putrajaya jako modelowego ‘zielonego’ miasta o zrównoważonym rozwoju i optymalnych warunkach życiowych dla mieszkańców
 • 7. Zapewnienie transportowi publicznemu dominującej pozycji jako główny środek transportu
 • 8. Efektywne zarządzanie miastem i własnością publiczna miasta

mgr Piotr Drzewiński

Procesy metropolizacyjne: realne zjawiska - problematyczny opis. Próba analizy teoretycznej

Abstrakt

Procesy metropolizacyjne są zauważane już od kilkudziesięciu lat na całym niemal świecie. Dotyczą one zarówno wielkich, światowych centrów, jak i niedużych ośrodków miejskich. Ich wspólną cechą jest jednak fakt, iż dotyczą właśnie miast.

Zdaniem autora wielość różnorakich zjawisk, oddziałujących w różnych obszarach życia społecznego, zmusza, by metropolizację rozumieć jako zbiór pewnych powiązanych i równolegle wpływających na szeroko rozumiane miasto procesów. W ramach tego zbioru znajdują się tak odmienne zjawiska jak: rozrastanie się miast i tworzenie się suburbiów, systematyczny wzrost znaczenia niektórych ośrodków miejskich jako centrów zarządzania globalnym przepływem kapitału, ludzi i produktów czy wykształcanie się nowej klasy metropolitalnej. Te i inne procesy są ze sobą w złożony sposób powiązane i składają się na większy proces nazywany metropolizacją. Dlatego też badając poszczególne elementy tego zbioru, należy mieć świadomość, iż nie są one odizolowanymi bytami, fragment wzajemnie powiązanej całości.

Ze względu na złożoność i rozległość wspomnianego zagadnienia celem referatu nie będzie dokładny opis i przedstawienie wszystkich relacji pomiędzy procesami metropolizacyjnymi. Zamiarem autora jest próba stworzenia pewnego modelu służącego do teoretycznego opisu całości zjawiska. Referat będzie miał więc charakter wstępu teoretycznego.

O autorze

Mgr Piotr Drzewiński jest doktorantem na Wydziale Nauk Społecznych UWr na kierunku Politologia, a także studentem administracji na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr. Pisze pracę doktorską pod opieką Prof. Andrzeja Jabłońskiego dotyczącą polityk metropolizacyjnych prowadzonych przez władze polskich miast. Jest także miłośnikiem Wrocławia i licencjonowanym przewodnikiem po tym mieście.