Program konferencji

Harmonogram konferencji naukowej pn. "Metropolizacja: realne problemy – potencjalne rozwiązania"

Pobierz:

Dzień pierwszy 19.04. 2D

9:00-9:30 – rejestracja uczestników
9:30 – uroczyste otwarcie konferencji
9:50 – wprowadzenie do tematyki konferencji, prof. dr hab. Jan Jeżewski

Panel pierwszy 2D, prowadzi dr Jerzy Korczak

10:10-10:25 – dr Robert Szmytkie, "Kilka uwag na temat metropolii i obszarów metropolitalnych"
10:25-10:40 – dr Paweł Kubicki, "Metropolie na peryferiach"
10:40-10:55 – dr Katarzyna Kuć-Czajkowska, "Zarządzanie obszarami metropolitalnymi – realne problemy – potencjalne rozwiązania"
10:55-11:10 – mgr Piotr Drzewiński, "Procesy metropolizacyjne: realne zjawiska – problematyczny opis. Próba analizy teoretycznej"
11:10-11:30 – dyskusja kończąca panel

11:30-12:00 – przerwa kawowa

Panel drugi 2D, prowadzi dr Katarzyna Kuć-Czajkowska

12:00-12:15 – dr hab. Janusz Marak, "Walory i oferta turystyczna Wrocławia w opinii odwiedzających miasto"
12:15-12:30 – mgr Bogumiła Myers, "Przestrzeń miejska – rozwój przypadkowy czy planowany? Kuala Lumpur i Putrajaya reprezentacją przekształceń urbanistycznych i socjalnych"
12:30-12:45 – dr Magdalena Tabernacka, "Przestrzenie publiczne w metropoliach"

12:45-13:15 – przerwa kawowa

13:15-13:30 – dr Jarosław Kempa, "Strategiczne uwarunkowania rozwoju Trójmiasta. Konflikty a współpraca"
13:30-13:45 – mgr inż. arch. Paweł Owczarek, "Osiedle Gądów Mały - wrocławska "sypialnia" - kiedyś, dziś, w przyszłości"
13:45-14:00 – dyskusja kończąca panel

14:00-15:00 – przerwa obiadowa

Panel trzeci 2.02 D, prowadzi mgr Piotr Drzewiński

12:00-12:15 – Agnieszka Lisowska, Bożena Pitek, "Zarządzanie polskimi obszarami metropolitalnymi - rozwiązania teoretyczne a zastosowanie praktyczne"
12:15-12:30 – Katarzyna Efner, Monika Cieciora, Mariusz Muszynski, "Wpływ Funduszy Europejskich na współpracę gmin w Polsce Wschodniej- analiza przykładów"
12:30-12:45 – mgr Piotr Piskozub, "Davida Harveya koncepcja "prawa do miasta". Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich aglomeracji"

12:45-13:00 – przerwa kawowa

13:00-13:15 – mgr Marek Pająk, "Metropolizacja a kwestia postaw obywatelskich"
13:15-13:30 – mgr Patrycja Ściebior-Jońska, "Kapitał społeczny jako determinanta powstawania i rozwoju metropolii"
13:30-13:45 – mgr inż. arch. Mateusz Sikorski, "Wrocławskie Nadodrze - Wpływ ruchów miejskich na jakość przestrzeni"
13:45-14:00 – dyskusja kończąca panel

14:00-15:00 – przerwa obiadowa

Panel czwarty 2D, prowadzi dr Michał Bartoszewicz

15:00-15:15 – mgr Przemysław Filar, "Fuzja Wrocławia i gmin sąsiednich"
15:15-15:30 – mgr Przemysław Dudek, "Koncepcje odbudowy powojennego Wrocławia – między miastem prowincjonalnym a drugą metropolią kraju"
15:30-15:45 – dr Michał Bartoszewicz, "Szanse rozwoju wielkich miast i obszarów metropolitarnych. Kilka uwag na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego K 14/11 z 31.01.2013r."
15:45-16:00 – mgr Maciej Baraniecki, "Konstytucyjne zasady ustrojowe samorządu gminnego w kontekście idei powstania obszarów i zespołów metropolitalnych"
16:00-16:15 – mgr Piotr Jać, mgr Karolina Zapolska, "Ten sam problem, różne rozwiązania. Polskie metropolie wobec nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – szkic problematyki"
16:15-16:30 – mgr Maciej Błażewski, "Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym"
16:30-17:00 – podsumowanie konferencji

Dzień drugi 20.04 Amfiteatr B/C bud. C

10:00-12:00 – debata pt. "Aglomeracja Wrocławska szansą czy zagrożeniem dla regionu?"

 

Wstępne Ramy dyskusji

I) Tożsamość lokalna a aglomeracyjna:

 • czy istnieje tożsamość aglomeracyjna, wspólna dla podmiotów tworzących aglomerację; czy można mówić tylko o tożsamości lokalnej, związanej z przynależnością do wspólnot gminnych
 • czy należy dążyć do "stworzenia" takiej tożsamości, czy należy bazować na tożsamościach lokalnych, a rozwiązania aglomeracyjne byłyby tylko instrumentem dla realizacji wspólnych interesów i celów, pomagałyby w lepszym wykorzystaniu lokalnych zasobów i potencjału obszaru aglomeracji dla osiągnięcia korzyści przez wszystkich partnerów
 • poparcie mieszkańców podmiotów tworzących aglomerację wobec integracji → czy może opierać się na poczuciu wspólnoty/tożsamości, czy wynika tylko z oceny korzyści, jakie dają podejmowane przedsięwzięcia; z tym z kolei wiąże się kwestia legitymizacji wyrażającej się np. we frekwencji w wyborach lokalnych

II) Możliwe modelowe rozwiązania zarządzania aglomeracją wrocławską:

 • czy iść w kierunku większej centralizacji (w formie instytucji kolejnego stopnia podziału administracyjnego), czy starać się rozwiązywać ten problem poprzez jednostkowe, celowe rozwiązania np. stowarzyszenia, związki, porozumienia doraźne;
 • bezpośrednio powiązana z tym zagadnieniem jest kwestia priorytetów, jakimi powinna się zająć aglomeracja: czy jej głównym celem powinno być pozyskiwanie środków unijnych na "projekty aglomeracyjne", zagospodarowanie przestrzenne, transport publiczny czy inne kwestie

III) Znaczenie aglomeracji wrocławskiej dla rozwoju regionu Dolnego Śląska

 • aglomeracja wrocławska a koncepcje stworzenia aglomeracji wałbrzyskiej i jeleniogórskiej
 • czy istniałaby konkurencja między tymi trzema aglomeracjami, czy możliwa jest współpraca (czy jest miejsce dla trzech aglomeracji)
 • drogi rozwoju dla obszarów peryferyjnych – czy są w stanie zbudować własny potencjał (nie tylko agroturystyka)

IV) Potencjał rozwojowy aglomeracji wrocławskiej i jej pozycja konkurencyjna w odniesieniu do Poznania, Krakowa, aglomeracji górnośląskiej i trójmiejskiej

 • aglomeracja wrocławska – wyścig o pozycję drugiej metropolii w Polsce (szanse i zagrożenia dla Wrocławia)
 • istniejące rozwiązania instytucjonalno-prawne u "konkurencji" i możliwość ich przystosowania do warunków aglomeracji wrocławskiej
 • kierunki "specjalizacji" Wrocławia i aglomeracji – czynniki budowy potencjału rozwojowego

W debacie udział wezmą:

Dr inż. arch. Magdalena Belof – Instytut Rozwoju Terytorialnego / Urząd Marszałkowski

Piotr Borys – europoseł

Dr Bogdan Cybulski – doradca Prezydenta Miasta Wrocławia

Dr Andrzej Ferens - Instytut Politologii Uwr

Dariusz Ostrowski – prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej